خانواده بزرگ داروپخش با سوابق درخشان در عرصه صنعت دارو و با مشاركت نيروهای كارآمد، متخصص و متعهد در محيطی پر انگيزه و با استفاده از دانش و فن آوری روز و نوآوری و افزايش بهره وری از امكانات و منابع موجود می كوشد با :

–         سرمايه گذاری جديد و حمايت از شركتهای سرمايه پذير در عرصه ملی و  بين المللی

–         افزايش منافع سهامداران ، كاركنان و ديگر ذينفعان با عاليترين بازدهی و سودآوری

–         ارتقاء دانش و خلاقيت سرمايه های انسانی

–         رعايت ضوابط حفظ سلامت مردم و محيط زيست

طلايه دار صنعت داروی کشور باشد.