تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز (آکریدیته) داروسازی اکسیر

طی مجوزی از سوی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز (آکریدیته) داروسازی اکسیر تمدید مجدد شد.
بر این اساس به استناد ماده ۱۰ از فصل ۳ آئین نامه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه‌های همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده‌های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ،دارویی و بیولوژیک و ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه مورخ ۸۸/۱۱/۱۲سی و یکمین کمیته فنی بررسی و تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و با شرکت‌هایی که اکسیر تولید قراردادی دارد گواهی مجوز آزاد سازی محصولات به عنوان آزمایشگاه مجاز تولیدی دارو در زمینه آزمایشات فیزیک وشیمیایی و میکرو بیولوژی مواد اولیه و محصولات دارویی صادر شد. همچنین این آزمایشگاه برای چهارمین سال متوالی از سوی وزارت بهداشت تمدید مجوز گرفت که  این معتبر سازی در سال ۸۵ و ۸۶  تنها برای مواد اولیه و در سال ۸۷ و پایان سال ۸۸ برای هر دو مواد اولیه و محصولات تمدید شد. نکته شایان ذکراین است که برای اولین بار تمدید مجوز  به صورت دو ساله انجام شد.

اشتراک گذاری