هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)عکس نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
فرشاد ملک وند فرد داروسازی اکسیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف کارشناس حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محسن صفاجو داروسازی ابوریحان رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد
محمد ابوئی اردکان ش س ملی ایران نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران
محمدامین اله داد ش س دارویی تامین عضو هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد علوم سیاسی -
محمدحسین قهرمانی کارخانجات داروپخش عضو هیات مدیره غیر موظف فوق دکتری علوم اعصاب مرکز تحقیقات علوم اعصاب اتاوا ، کانادا
گروه داروپخش