هیئت مدیره

عکس نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
دکتر وحید هاشم بیک محلاتی داروسازی ابوریحان مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشاد ملک وند فرد داروسازی اکسیر رئیس هیئت مدیره موظف کارشناس حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محمد ابوئی اردکان ش س ملی ایران نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران
محمدامین اله داد ش س دارویی تامین عضو هیات مدیره غیر موظف دکتری علوی سیاسی دانشگاه تهران
محمدحسین قهرمانی کارخانجات داروپخش عضو هیات مدیره غیر موظف فوق دکتری علوم اعصاب مرکز تحقیقات علوم اعصاب اتاوا ، کانادا