هیئت مدیره

عکس نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
دکتر حسین عطار داروسازی ابوریحان مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف دکترای شیمی آنالیز دستگاهی(بیوتکنیک)دکتری داروسازی دانشگاه لوئی پاستور فرانسه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد ابوئی اردکان ش س ملی ایران نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران
محمدامین اله داد ش س دارویی تامین عضو هیات مدیره غیر موظف دکتری علوی سیاسی دانشگاه تهران
محمدحسین قهرمانی کارخانجات داروپخش عضو هیات مدیره غیر موظف فوق دکتری علوم اعصاب مرکز تحقیقات علوم اعصاب اتاوا ، کانادا