پیام مدیر عامل

خداوند متعال را شاکریم که در سال 1402 که مزین است به شعار” مهار تورم و رشد تولید” توفیق خدمت  در خانواده یکی از بزرگترین هلدینگ های تولیدی دارویی کشور نصیب ما گردید.

رونق تولید محقق نخواهد شد مگر با قبول تغییرات بازار و توجه جدی به تغییر در شیوه ی عملکردی بنگاههای اقتصادی کشور عزیزمان ایران  . لذا امیدواریم بتوانیم فصل جدیدی از تغییرات مثبت را در گروه داروپخش شروع نماییم.

این تغییرات حول محورهای مهم ذیل می باشد :

الف ) ترسیم نقشه راه تحولی شرکتها براساس چشم انداز یک دوره کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

ب ) توجه جدی به بزرگترین سرمایه شرکتها یعنی نیروی انسانی خصوصاً نیروهای جوان و فرهیخته که سکان دار اصلی این تغییرات می باشند

د ) حضور فعال شرکتها در صحنه های بین المللی براساس تفکر جهانی و بومی عملی نمودن ، خصوصاً توجه به استانداردهای کیفی بین المللی برای توسعه همکاری ها از جمله صادرات و انتقال فناوری

ه ) ورود به حوزه های نوین داروسازی با توجه به رشد فزاینده فناوریهای جدید در جهان

و) هم افزایی درون گروهی و همکاریهای متقابل با استفاده از ظرفیتهای موجود درگروه

با امید به آینده ایی درخشان ، خستگی ناپذیر در راستای خدمت به صنعت دارویی کشور و تحقق اهداف شرکت می کوشیم .

امید است با عنایت به حضرت باری تعالی و به مدد همه همکاران محترم در شرکت داروپخش و شرکت های تابعه شاهد پیشرفت روز افزون صنعت دارویی ایران اسلامی باشیم .