جناب آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی به عنوان مشاور حقوقی شرکت داروپخش (سهامی عام)  منصوب شدند.